Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα: «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

 Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα: «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς απάντησε σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, στην Επίκαιρη Ερώτηση, με αριθμό 780/16-6-2022, που υπέβαλε ο Βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, με θέμα: «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κατά την πρωτολογία του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε:

«Και αφού ευχαριστήσω για την Επίκαιρη Ερώτηση την οποία υποβάλατε να αναφέρω, όπως προκύπτει άλλωστε και από τις κατά καιρούς συζητήσεις και από την εισαγωγική σας ομιλία, ότι για το ζήτημα ήδη έχετε λάβει απάντηση από τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, όπου διαπιστώθηκε και θέλω ρητά να το αναφέρω στο Εθνικό Κοινοβούλιο ότι δεν υφίσταται κανενός είδους κώλυμα στη χορήγηση της εν λόγω άδειας.

Για το λόγο αυτό θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος.

Με το Ν.4808/2021 (Α΄101) ενσωματώθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου».

Οι νέες διατάξεις του άρθρου 27 του παραπάνω νόμου, αναφορικά με την άδεια πατρότητας, έχουν απευθείας υποχρεωτική εφαρμογή και στο στρατιωτικό προσωπικό, δεδομένης της υπαγωγής του στο δημόσιο τομέα, δυνάμει του άρθρου 25 του ίδιου νόμου. Με την ρύθμιση αυτή αντικαθίσταται και βελτιώνεται το πλαίσιο χορήγησης της εν λόγω άδειας, που έχει σκοπό αφενός να προαχθεί εξαρχής η ισότιμη κατανομή ευθυνών φροντίδας του νεογέννητου και αφετέρου να διευκολυνθεί η δημιουργία συναισθηματικού δεσμού πατέρα και παιδιού.

Ως εκ τούτου, το δικαιούμενο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να αιτηθεί την εν λόγω 14ήμερη άδεια, ενώ ως προς τα λοιπά, όπως ο υπηρεσιακός φορέας και η διαδικασία χορήγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής οι διευκρινιστικές οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων, επί του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας του 2016 ( ΦΕΚ Β΄2808).

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 28, του παραπάνω Νόμου, προβλέφθηκε ότι κάθε εργαζόμενος ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο γονέας που την λαμβάνει, δικαιούται καταβολής επιδόματος γονικής αδείας.

Τίθενται, επομένως, από το άρθρο 28, τρεις βασικές κατ’ ελάχιστο απαιτήσεις:

● Πρώτον, η χορήγηση άδειας ανατροφής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

● Η λήψη αποδοχών από το δικαιούχο για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας.

● Και η άδεια να εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

Σε ό,τι αφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις, η άδεια ανατροφής τέκνου περιγράφεται στο άρθρο 19 της ισχύουσας από το 2016 Κοινής Απόφασης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’2808), όπου καθορίζεται ότι η χορηγούμενη άδεια είναι τουλάχιστον εννέα (9) μηνών (με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για περιπτώσεις πολύδυμων κυήσεων, άγαμων, διαζευγμένων, χήρων γονέων) , ενώ το σύνολο της χορηγούμενης άδειας είναι μετ’ αποδοχών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρο 22 της προαναφερθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους χορηγείται γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών διάρκειας έως και δύο (2) ετών για το πρώτο τέκνο και ένα (1) έτος για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η συγκεκριμένη άδεια, λόγω της απευθείας υποχρεωτικής εφαρμογής του άρθρου 28 του Ν. 4808/2021 (Α΄101) στις Ένοπλες Δυνάμεις, δυνάμει του άρθρου 25 του ιδίου νόμου, έχει ως χρονικό σημείο εξάντλησης τα οκτώ (8) έτη του τέκνου, υπερκεράζοντας έτσι αναγκαστικά το όριο των έξι (6) ετών που έχει τεθεί για τη λήψη της με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2016.

Η παραπάνω πρόβλεψη θα συμπεριληφθεί, όπως άλλωστε σας έχει απαντήσει νομίζω και ο κ. ΥΕΘΑ στις 24, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου του 2022, σε μελλοντική τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η οποία θα έχει και την έννοια της επικαιροποίησης της κωδικοποιημένης νομοθεσίας, που διέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις, με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Συναφώς, συνάγεται ότι, η άσκηση του σχετικού δικαιώματος, μέχρι την ηλικία των οκτώ (8) ετών του τέκνου, δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης, καθώς αυτό καθίσταται ενεργό λόγω της απευθείας, εκ του νόμου, υποχρεωτικής εφαρμογής στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επομένως, βάσει των προεκτεθέντων διαπιστώνεται ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, που διέπει την άδεια ανατροφής στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όχι μόνο πληροί τις ελάχιστες εγγυήσεις, που τίθενται με το Ν.4808/2021 (Α΄101), αλλά και κατά περίπτωση τυγχάνει ευνοϊκότερο στο σύνολό του για το ένστολο προσωπικό μας.

Κλείνοντας την πρωτολογία μου θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι, παρά το γεγονός ότι, το τελευταίο διάστημα, οι υποχρεώσεις της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας, το ξέρετε, το γνωρίζετε, συμμετέχετε, είναι ιδιαίτερα αυξημένες και λόγω των εξελίξεων και των γεγονότων που τρέχουν με απίστευτες πραγματικά ταχύτητες, δεν παύει να αποτελεί ύψιστη και διαρκή , επιτρέψτε μου να πω, προτεραιότητά μας η μέριμνα υπέρ του προσωπικού, το οποίο άλλωστε όλοι παραδεχόμαστε, όλοι αποδεχόμαστε, όλοι βιώνουμε ότι αποτελεί τον βασικό πυλώνα και τον πολλαπλασιαστή της ισχύος των ελληνικών ΕΔ!

Κατά τα λοιπά θα σας ενημερώσω κατά τη δευτερολογία μου.

Σας ευχαριστώ».

Κατά τη δευτερολογία του, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε:

«Νομίζω ότι στην πρωτολογία μου αποτυπώθηκε πλήρως η πραγματικότητα για το ζήτημα που συζητάμε.

Θέλω να το επαναλάβω, σας ανέπτυξα γιατί επί της ουσίας δεν υφίσταται πρόβλημα με τη χορήγηση των προβλεπόμενων στα άρ. 27 και 28 του Ν. 4808/2021 τα προβλεπόμενα σε σχέση με τις γονικές άδειες στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αφετέρου επίσης, σας είπα ότι βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας η επικαιροποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Συναφώς, είναι αυτονόητο ότι η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης, καθώς αυτό καθίσταται ενεργό λόγω της απευθείας υποχρεωτικής εφαρμογής στις ΕΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Εν κατακλείδι δεν υπάρχει αδικία για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έναντι των υπόλοιπων εργαζομένων, καθότι, σε κάθε περίπτωση, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη χορήγηση ειδικών και γονικών αδειών για μια σειρά περιπτώσεων, με στόχο , όπως πολύ σωστά αναφέρατε και εσείς, την προστασία και την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και τη διευκόλυνση του στρατιωτικού προσωπικού, όπως είναι οι προσαυξήσεις στην άδεια ανατροφής τέκνων σε περιπτώσεις πολύδυμων κυήσεων, άγαμων, διαζευγμένων, χήρων γονέων και οι διάφορες διευκολύνσεις του στρατιωτικού προσωπικού με τέκνα ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, θα ήθελα να σας πω ότι, και το λέω πραγματικά το εννοώ, εκτιμώ ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον σας για τα ζητήματα που άπτονται του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι παραμένει εξίσου σημαντικό και μεγάλο το ενδιαφέρον της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, αισθάνομαι δε ευτυχής για το επίπεδο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μέσω της παρούσας διαδικασίας με σκοπό και την ανάδειξη αλλά και επίλυση διαφόρων ζητημάτων που αφορούν στο στρατιωτικό προσωπικό.

Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε Βουλευτά, όπως και τα στελέχη μας, ότι η μέριμνα για εκείνα και τις οικογένειές τους αποτελεί πραγματική προτεραιότητα τόσο για την πολιτική όσο και για τη στρατιωτική Ηγεσία.

Για εμάς το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται, πολλά από τα οποία, μάλιστα, θα παρουσιασθούν στο Σχέδιο Νόμου το οποίο εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, ήδη ψηφίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα τεθεί υπ’ όψη της Βουλής, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της Διαβούλευσης, δεν αποτελεί απλά τη μονόπλευρη διαχείριση του ζητήματος αλλά μια προέκταση της συνολικής σχεδίασης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου το ανθρώπινο δυναμικό μας, όπως πολλές φορές έχω τονίσει, αποτελεί το πλέον πολύτιμο αξιόπιστο οπλικό μας σύστημα!!!

Για το λόγο αυτό είμαστε σε διαρκή συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία τα οποία υποβάλλουν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, πολλές από τις οποίες, κατόπιν της ανάλογης επεξεργασίας και μελέτης προχωρούν και γρήγορα υλοποιούνται!!!

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *