ΣΟΕΔ : Ισχύς Γνωματεύσεων της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε) στον ΕΦΚΑ

 ΣΟΕΔ : Ισχύς Γνωματεύσεων της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε) στον ΕΦΚΑ

ΣΟΕΔ

Προς : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , ΥΕΘΑ, Υφυπουργό Εργασίας, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, ΥΦΕΘΑ

Κοιν. : Γ.Γ. ΥΕΘΑ, Βουλευτές ΒτΕ, Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ,

Μ.Μ.Ε

Θέμα: Ισχύς Γνωματεύσεων της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε) για Συνταξιοδότηση συζύγων αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80 % από οποιοδήποτε φορέα συνταξιοδότησης.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με το Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3996/2011 συστήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) και από 1/9/2011 κα στο άρθρο 6 παράγραφος 7 του παρόντος Νόμου στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε), η οποία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και υποχρεούται, από 31-10-2011 ημερομηνία εγκρίσεως του νέου Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, μαζί με τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α, για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας των προσώπων που εμπίπτουν για εξέταση στην αρμοδιότητά της και συγκεκριμένα των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3996/2011, σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση το οποίο τροποποιήθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4336/2015 και εφεξής κριτήριο για τον προσδιορισμό του μεταβατικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αποτελεί το έτος κατά το οποίο οι ασφαλισμένοι-ες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, δηλαδή τις 7.500 ημέρες ή τα 25 έτη ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου της παρ. 1 του άρ. 37 του ν. 3996/2011.

Επιπροσθέτως ο ανωτέρω Νόμος αναφέρει ρητά ότι το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται είναι 80% και άνω δίχως να αποκλείει τις γνωματεύσεις που εκδόθηκαν από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.). Παρ΄όλα αυτά ο ΕΦΚΑ ζητάει μόνο πιστοποίηση ΚΕΠΑ για συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με το Ν. 4151/2013 παράγραφος 8 οι γνωματεύσεις της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ισχύουν και για τη συνταξιοδότηση από οποιονδήποτε άλλο φορέα συνταξιοδότησης.

Σε εναρμόνιση με τις ανωτέρω ρυθμίσεις σε πλείστες διατάξεις που αφορούν την παροχή συντάξεων, βοηθημάτων και οικονομικών ενισχύσεων σε άτομα με αναπηρία, αναφέρεται ρητά ότι δεκτές γίνονται οι γνωματεύσεις ΚΕΠΑ ή της Α.Σ.Υ.Ε.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

α. Το άρθρο 38 του Ν.4141/2013 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι Νόμοι 2238/1994 και 4110/2013, έτσι ώστε μετά τη λέξη ΚΕΠΑ προστέθηκαν οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής Α.Σ.Υ.Ε.»

β. Η ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ.49361/1253/(ΦΕΚ 3483 τεύχος Β΄ 24-12-2014) όπου στο άρθρο 1 ορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνομιακής παροχής.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) ορίζεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

Επίσης με το ΦΕΚ 3103 τεύχος Β΄ 10-5-2023 με την υπ΄αριθμ. 47373 απόφαση που αφορά τον προσωπικό βοηθό για άτομα με αναπηρία προστέθηκε η παρακάτω παράγραφος: «Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση ΚΕ.Π.Α., δύνανται να υποβάλουν αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είχαν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών που καταργήθηκαν με τον ν. 3863/2010 (Α΄ 115), εφόσον πρόκειται για πιστοποιήσεις εφ’ όρου ζωής, ή ισχύουσες αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α. Σ.Υ. Ε.), και Ναυτικού (Α.Ν.Υ. Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.).»

Κατά τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και Α.Σ.Υ.Ε είναι απολύτως ισοδύναμες, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για όλους του ασφαλιστικούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. και χρησιμοποιούνται για κάθε χρήση, ανεξάρτητα από την αιτία της έκδοσής τους, όπως για απονομή σύνταξης αναπηρίας, καταβολή επιδομάτων, διευκολύνσεων και απαλλαγών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω αιτούμαστε:

Οι κατέχοντες γνωματεύσεις αναπηρίας των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού να συμπεριληφθούν στο πληροφοριακό σύστημα (Μητρώο) με την επωνυμία «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4961/2022 ( ΦΕΚ 146/Α/27-7-2022).

Εναρμόνιση του ΕΦΚΑ και τροποποίηση του όπως παραπάνω ώστε να γίνει σαφή διατύπωση ώστε να δύνανται να υποβάλουν αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είχαν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών που καταργήθηκαν με τον ν. 3863/2010 (Α΄ 115), εφόσον πρόκειται για πιστοποιήσεις εφ’ όρου ζωής, ή ισχύουσες αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α. Σ.Υ. Ε.), και Ναυτικού (Α.Ν.Υ. Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.).»

Ως Σωματείο Οικογένειων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΟΕΔ),παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα ανωτέρω προκειμένου να επιλυθεί το χρόνιο και ταυτόχρονα άδικο πρόβλημα που προκύπτει, μη λαμβάνοντας υπόψιν τις γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού στη «συνταξιοδότηση των συζύγων-γονέων- αδελφών», στερώντας από τους εν λόγω ΑΜΕΑ αυτό το ευεργέτημα και δημιουργώντας ένα επιπλέον πρόβλημα σε αυτό που ήδη αντιμετωπίζουν.

 

Επικοινωνία στο soed2021@gmail.com,, και τηλέφωνο 6972828656 Κοντούρης Δημήτριος

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το πολύτιμο χρόνο σας.

 

Με ιδιαίτερη τιμή

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Ο

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Κοντούρης Ευάγγελος Παπαευαγγέλου

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *