Πρόσκληση Στρατευσίμων για την Πολεμική Αεροπορία – ΠA 2022 Δ’ ΕΣΣΟ – ΑΤ019/2022

 Πρόσκληση Στρατευσίμων για την Πολεμική Αεροπορία – ΠA 2022 Δ’ ΕΣΣΟ – ΑΤ019/2022

Ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò Êþóôáò ¹óõ÷ïò, óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí Áñ÷çãü ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ï (É) ÅõÜããåëï ÔïõñíÜ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 20 Öåâñïõáñßïõ 2015 óôçí ôåëåôÞ ïñêùìïóßáò ôùí íåïóõëëÝêôùí óìçíéôþí ôçò Á´ ÅÓÓÏ 2015 ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò 124 ÐôÝñõãáò ÂáóéêÞò Åêðáßäåõóçò (124 ÐÂÅ) óôçí Ôñßðïëç. (EUROKINISSI/ÕÅÈÁ)

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και καλεί να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την Δ΄/ΕΣΣΟ , οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία, να είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης και να ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες  :

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2024 (γεννημένοι το 2003), που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών, Αττικής (ΣΥ Δυτικής Αττικής), Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής (ΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας), Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (ΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας (ΣΥ Δυτικής Μακεδονίας), Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας (ΣΥ Ηπείρου), Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας (ΣΥ Πελοποννήσου).

β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1999 έως και 2024 (γεννημένοι το 1978 έως και το 2002), από όλους τους Νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαρτίου 2022 έως και 30 Απριλίου 2022.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1999 έως και 2024 (γεννημένοι το 1978 έως και το 2002) που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαΐου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022.

δ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους των παραπάνω κλάσεων, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του Ν. 3421/2005.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 11η Ιουλίου 2022 και 12η Ιουλίου 2022, για τους στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι/2 έως Ι/4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Η 11η Ιουλίου 2022 και 12η Ιουλίου 2022, για τους λοιπούς στρατευσίμους, όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης, εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Υποβολή μοριακού ελέγχου ανίχνευσης SARS COV 2 (τεστ PCR), το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4790/2021 (Α’ 48), όπως ισχύει.

Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα τεστ PCR δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΠ066-7ΟΝ.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *